Hulp nodig? Bel 010-7503220

Algemene voorwaarden

07-03-2013

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanschaf van een “Doecadeau-kaart” alsmede op het gebruik ervan. Door de aanschaf dan wel het gebruik van de Doecadeau-kaart heeft de Houder deze algemene voorwaarden geaccepteerd. Indien er sprake is van een actie kunnen er aanvullende/ afwijkende actievoorwaarden van toepassing zijn. Deze zullen dan bij de actie vermeld worden.

Deze algemene voorwaarden zijn (in de meest recente en vigerende versie) gepubliceerd op de website www.doecadeaukaart.nl/algemene-voorwaarden, zijn gedeponeerd en in te zien bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en zijn op te vragen bij Doecadeau.

Doecadeau is een handelsnaam van WishWish Retail B.V., gevestigd te Rotterdam, Van Nelleweg 1404, 3044 BC (KvK-nummer: 56681402). Bereikbaar van maandag t/m vrijdag (van 8:00 uur tot 19:00 uur) op 010-7503220 of via servicedesk@doecadeau.nl.

Definities

Doecadeau-kaart: 
Plastic kaart onder de naam “doecadeau”, voorzien van een magneetstrip en een unieke code, welke kan worden opgewaardeerd met een variabel Tegoed.

Houder: 
De (rechts-)persoon die aan WishWish (of een Wederverkoper) geld ter beschikking stelt in ruil waarvoor WishWish (of een Wederverkoper) een opgewaardeerde Doecadeau-kaart uitgeeft, dan wel de persoon die met de Doecadeau-kaart betaalt bij een Inleverpunt.

Inleverpunt: 
Onderneming die de Doecadeau-kaart als betaalmiddel voor Toegangsbewijzen accepteert.

Tegoed: 
De geldswaarde die wordt opgewaardeerd op (de unieke code van) een Doecadeau-kaart tegen betaling van de overeenkomstige geldswaarde en in de kaartadministratie van WishWish wordt opgeslagen, waarmee de Houder ten laste van het resterende saldo Toegangsbewijzen kan aanschaffen bij Inleverpunt(en).

Wederverkoper: 
De onderneming die de Doecadeau-kaart verkoopt aan Houders en daarmee optreedt als distributeur van WishWish.

Artikel 1 – Aanschaf

1. Het aanschaffen van een Doecadeau-kaart bestaat uit het opwaarderen van een kaart met een Tegoed aan de kassa van Wederverkoper, tegen betaling van de geldswaarde van het gevraagde Tegoed. Over het Tegoed is geen btw verschuldigd. 
2. De Doecadeau-kaart zelf heeft geen waarde. Opwaarderen kan met een bedrag tussen EUR 10,- en EUR 150,-. Het opwaarderen kan slechts 1 maal plaatsvinden. 
3. Wederverkoper overlegt Houder een betaalbewijs, ten bewijs van het aangeschafte Tegoed. 
4. Na opwaardering kan de kaart noch het Tegoed worden geretourneerd/geruild bij Wederverkoper omdat het opwaarderen tot stand wordt gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (variabel bedrag naar wens). Zie ook artikel 3. 
5. Het Tegoed wordt geregistreerd in een centrale database. Informatie over de hoogte van het Tegoed kan ten alle tijden worden opgevraagd via www.doecadeaukaart.nl.

Artikel 2 – Besteding 
1. Het Tegoed op een Doecadeau-kaart wordt door een Inleverpunt geaccepteerd als betaalmiddel voor de aanschaf van Toegangsbewijzen. 
2. Het Tegoed kan in delen worden opgenomen. Bijbetalen is mogelijk. De Doecadeau-kaart kan niet worden gebruikt in combinatie met andere waardebonnen en/of (kortings)acties. Een resterend Tegoed kan door Inleverpunten niet worden uitgekeerd. 
3. De website www.doecadeaukaart.nl geeft het meest actuele overzicht weer van aangesloten Inleverpunten. WishWish behoudt zich het recht voor de samenstelling van aangesloten Inleverpunten aan te passen. Reden hiervoor is dat onze individuele Inleverpunten zich gecommitteerd hebben voor een bepaalde (niet oneindige) periode.   
4. Betaling ten laste van het in de kaartadministratie van WishWish opgeslagen Tegoed vindt onherroepelijk plaats indien en voor zover de Houder via een interface, zoals bijvoorbeeld via een betaalterminal, kassasysteem of dialoog(betaal)venster op de website van Inleverpunt (en/of WishWish), dan wel telefonisch, “akkoord” voor betaling heeft gegeven en het resterende Tegoed toereikend is gebleken om ten laste daarvan de tussen Inleverpunt en de Houder overeengekomen betaling te laten plaatsvinden. 
5. Door betaling ten laste van het Tegoed ontstaat er een overeenkomst tussen Inleverpunt en Houder onder de tussen hen geldende voorwaarden. De overeenkomst tussen Inleverpunt en Houder blijft onverminderd van kracht, ook indien de overeenkomst tussen WishWish en Inleverpunt mocht zijn beëindigd.

Artikel 3 – Veilig beheer van Tegoeden, geldigheid & omwisselrecht

1. Het Tegoed op de Doecadeau-kaart wordt beheerd op een bankrekening van een speciaal daartoe opgerichte en onafhankelijke bewaarder: Stichting Derdengelden WishWish (in het vervolg: De Stichting). 
2. Het Tegoed heeft een actieve geldigheid zoals vermeld op de kaart, ingaande op de aanschafdatum. Dit betekent dat de termijn waarbinnen Toegangsbewijzen kunnen worden gekocht een einddatum heeft. Na die einddatum wordt het Tegoed geblokkeerd. Reden hiervoor is dat onze individuele Inleverpunten zich gecommitteerd hebben voor een bepaalde (niet oneindige) periode. 
3. Houder kan het resterende Tegoed omwisselen voor giraal geld door de Doecadeau-kaart aangetekend op te sturen naar WishWish onder vermelding van NAW gegevens, het e-mailadres, telefoonnummer en de rekeningdetails van de bankrekening waarop het resterende Tegoed moet worden gestort. 
4. WishWish brengt EUR 10,00 aan administratiekosten in rekening voor het omwisselen, welke worden verrekend met het terug te betalen resterende Tegoed. De reden hiervoor is dat WishWish kosten maakt om een kaart te verkopen, te activeren, het Tegoed aan te houden in de kaartadministratie en om te wisselen.

Artikel 4 – Zorgvuldige omgangswijze

1. De Doecadeau-kaart is overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de Houder. Om die reden is het niet mogelijk om zoekgeraakte kaarten te vervangen. Na aankoop van de Doecadeau-kaart valt het gebruik en de bewaring van de kaart en de code onder de verantwoordelijkheid en risico van de Houder. 
2. De Houder dient de kaart met bijzondere zorgvuldigheid en discretie te behandelen ter voorkoming van de mogelijkheid dat derden zonder toestemming van de Houder het Tegoed besteden bij Inleverpunten. 
3. Door onzorgvuldig gebruik kunnen er beschadigingen optreden aan de magneetstrip dan wel andere onderdelen van de kaart waardoor deze onleesbaar wordt en niet te herkennen is in het systeem. WishWish kan dan niet garanderen dat het eventueel resterende Tegoed kan worden achterhaald en gebruikt of omgewisseld. 
4. Indien Houder zijn/haar persoonlijke gegevens vrijgeeft aan WishWish, Wederverkoper(s), Inleverpunt(en) of andere betrokken derden, zullen deze gegevens worden behandeld overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

1. WishWish is niet aansprakelijk voor enige bijzondere, directe, indirect bijkomende of indirect voortvloeiende schade die op welke wijze dan ook verband houdt met het gebruik of voortvloeit uit het gebruik van de Doecadeau-kaart.
2. WishWish is niet aansprakelijk voor handelingen en/of gedragingen van Inleverpunten en van Houders.

Beschikbare Pluim prijsklassen

Pluim t.w.v. € 15,00

Pluim t.w.v. € 25,00

Pluim  t.w.v. € 35,00

Pluim t.w.v. € 50,00

Pluim t.w.v. € 75,00

Pluim t.w.v. € 100,00

Pluim t.w.v. € 150,00

Nieuwsgierig naar het aanbod? Check www.pluimen.nl